5.63.004 12.4.2017

Modul Účtovný denník

Zadávanie dokladov v agendách Faktúry vydané, Faktúry prijaté, Ostatné pohľadávky, Ostatné záväzky, Pokladňa a Interné doklady boli rozšírené o pole Predkontácia, ktorá sa následne používa pri zaúčtovaní do účtovného denníka.

Modul Bankové výpisy

Rozšírenie možností Profilov pre automatické párovanie. Teraz je možné Faktúry vydané párovať aj podľa poľa Pôvodné číslo objednávky.

Modul Objednávky

Pri hromadnom preberaní skladových kariet do objednávky je možné v module Nastavenie objednávok zvoliť zotriedenie preberaných položiek.

Modul Skladové pohyby

Je možné globálne prednastaviť východzí druh pohybu ku každému skladu v nastavení skladov.

5.62.001 30.3.2017

Program obecne

Výstupné zostavy je teraz možné exportovať do súboru tiež v dátovom formáte XLSX.

Modul Faktúry vydané

Import faktúr z Turbofaktúry - prihlasovacie meno a heslo ku službe TurboFaktura boli presunuté do profilov.

5.61.001 9.3.2017

Modul Faktúry vydané

Do hlavného okna so zoznamom faktúr bol doplnený stĺpec Kód plnenia (pre Súhrnný výkaz).

Modul Pokladňa

Implementovaný import pokladničných dokladov z TurboFaktúry.

Nové voľby Funkcie - Pridať pohyb - dotácia pokladne a Pridať pohyb - výdaj z pokladne.

5.60.008 22.2.2017

Program obecne

Prílohy k dokladom v jednotlivých agendách je teraz možné prikladať, priamo naskenovaním, prostredníctvom TWAIN rozhrania skenerov.

Modul DPH

Aktualizovaný číselník Sadzieb DPH štátov EU platný od 01.01.2017.

Modul Skladové karty

Aktualizovaný colný sadzobník platný od 1.1.2017.

Obrázky ku skladovej karte je možné vkladať pretiahnutím, kopírovaním, alebo vkladaním zo schránky.

5.60.005 13.2.2017

Modul Účtovný denník

Výstupy - Súvaha, výsledovka, Cash Flow - Výpočet výkazu - nový variant výpočtu na celé EUR so zaokrúhlením na záver výpočtu.

5.60.004 8.2.2017

Editor formulárov dane

Daň z príjmu fyzických osôb za rok 2016.

Program obecne

Program bol preložený do angličtiny.

Moduly Faktúry, Pohľadávky, Záväzky

Zoznam úhrad - funkcia Zmazanie úhrady bola rozšírená. Teraz ponúka možnosť zmazania/editácie zaúčtovania v denníku, zmazanie zviazaného pokladničného dokladu v module Pokladňa, zmazania zviazaného interného dokladu v module Interné doklady, zrušenie príznaku spracovania položky bankového výpisu.

Modul Pokladňa

Hľadanie rozšírené o možnosť hľadať v Pôvodnom čísle dokladu.

Modul Zápočty

Pridanie nového zápočtu - do funkcie Zoznam firiem pre zápočet sú teraz zaraďované aj Ostatné pohľadávky a Ostatné záväzky. Naviac bola funkcia rozšírená tak, že umožňuje zobraziť potenciálne firmy k zápočtu i v prípadoch, že na danú firmu existuje nezaplatené len faktúry vydané, alebo len faktúry prijaté (obdobne platí i pre pohľadávky a záväzky).

Modul Adresy

Cenové skupiny boli prevedené pod samostatné právo v číselníkoch (<Užívateľ>/Adresy a nastavenie/Nastavenie/číselníky). V cenových skupinách je teraz možné ukladať, alebo načítať obsah cenovej skupiny do/zo súboru.

5.60.002 30.1.2017

Editor formulárov dane

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2016.

5.60.001 27.1.2017

Editor formulárov dane

Daň z príjmu právnických osôb za rok 2016.

Modul DPH

Kontrolný výkaz - platný od 1.1.2017.

5.59.001 11.1.2017

Moduly Faktúry, Pohľadávky, Záväzky

Nová funkcia - Automatické zaúčtovanie kurzových rozdielov.

Modul Pošta

Pridaná podpora váhy CAS CI200

5.58.002 21.12.2016

Modul Skladové karty

Karty - Funkcie - Export obrázkov... podľa filtra kariet.