5.68.002 18.10.2017

Modul Účtovný denník

Číselník Účtovných predkontácii rozšírený o funkciu Import predkontácií z inej firmy/roku.

5.68.001 5.10.2017

Modul Účtovný denník

Parametre zaúčtovania - Vložiť do textu zaúčtovania (riadky so zákl. dph) - rozšírené o možnosť Číslo dokladu + Názov firmy z adresy.

Modul Mzdy

Ďalšie výkazy a hlásenia - boli rozšírené o evidenciu Pracovných zmlúv.

5.67.001 7.9.2017

Modul Faktúry, pohľadávky, záväzky

Zoznam úhrad - doplnená funkcia Oprava dátumu úhrady Ctrl+D.

Obecné

Boli urobené úpravy pri používaní filtrov

Kurzové lístky

Bola prepracovaná agenda načítanie kurzových lístkov z internetu.

Modul Faktúry

Faktúry vydané - Funkcie - Import faktúr z Money. Nový importný balíček umožňujúci importovať faktúry vydané zo systému Money S3.

Modul Drobný majetok

Pridaná možnosť evidovať prílohy ku karte drobného majetku.

5.65.003 1.8.2017

Modul Sklad

V Nastavenie - Sklad - Ďalšie parametre je možné zapnúť Indikáciu prekročeného nastavenia minima, maxima.

5.65.001 28.6.2017

Modul Bankové výpisy

Rozšírenie možností Profilov pre automatické párovanie.

Modul Maloobchod

Funkcie - úhrada faktúry tretej strany bez väzby na evidenciu faktúr.

5.64.005 16.6.2017

Modul faktúry

Zmeny v preberaní objednávok pri editácie faktúry.

5.64.004 15.6.2017

Modul adresy

Pre hromadnú zmenu polí si je možné nechať zobraziť a prípadne nastaviť parametre vstupného súboru.

5.64.003 6.6.2017

Program obecne

Zmeny vo vyhodnocovaní práv prístupu k niektorým číselníkom.

Modul Faktúry

Exporty rozšírený o možnosť exportovať "systémové" polia (napr. interné identifikátory záznamov).

5.64.002 5.6.2017

Program obecne

Hlavné okno programu vizuálne zobrazuje práva prístupu užívateľa k jednotlivým agendám.

5.64.001 1.6.2017

Program obecne

V menu Údržba je teraz možné importovať firemnú a užívateľskú konfiguráciu z inej firmy.

Modul Faktúry vydané

Výstupy - pri ukladaní do súboru a odosielaní emailom je možné v okne Vyberte doplňujúci text tlačítkom Masky súborov a predmetu emailov prednastaviť, pod akým názvom sa má súbor uložiť prípadne aký má byť predmet emailu.

Balíček Import faktúr vo formáte Stormware bol rozšírený o funkcionalitu dopočítania celkových čiastok dokladu v prípade, že importný XML súbor neobsahuje ich rozpočítanie na základ a dph.

Profily pre pridanie Daňového dokladu boli rozšířené o možnosť automatického vytvorenia úhrady a pokladničného dokladu po vystavení faktúry.

Export vo formáte ISDOC bol rozšírený o export čísla skladové karty, EAN kódu, Kódu 1 a Kódu 2 zo skladovej karty.

Modul Ostatné pohľadávky/Ostatné záväzky

Do Nastavenia bol doplnený prepínač Ponúkať výber číselných radov pri pridaní dokladu.

Modul Skladové karty

Bola pridaná evidencia pomocných EAN kódov, ktorá slúži pre vyhľadávanie tovaru.