7.03.009 14.6.2018

Tlačové zostavy

 • Aktualizované tlačené papierové výkazy do zdravotných poisťovní - doplnené vykazovanie oslobodenia 13. platu
 • Doplnené potvrdenie o zamestnaní a vykonávaných zrážkach pre dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

  Heslá k PDF dokumentom

 • Vyriešený problém s dlhými heslami.

  Zmeny ZP od 1.5.2018 - sviatky dohodára

 • Úpravy generovania zmeny platiteľa (dávky 601) a počtu dní na MV zdravotného poistenia pre v dochádzke zaevidované odpracované sviatky dohodára.
 • 7.03.006 1.6.2018

  Mesačné výkazy do zdravotných poisťovní - vykazovanie oslobodenia 13. platu

 • Úpravy vykazovania oslobodenia 13.platu v dávke 514 MV a XML dávky pre OnLine EP Dôvery ZP a.s.

  GDPR

 • Doplnená tlačová zostava Oboznámenie dotknutej osoby s informáciani k spracúvaniu os. údajov.
 • Obe zostavy Súhlas so spracúvaním osobných údajov aj Oboznámenie dotknutej osoby sú od tejto verzie viazané na pracovné pomery, čo umožní jednoduchšiu hronadnú tlač, či tlač po strediskách.

  Mzdové zvýhodnenia od 1.5.2018

 • Úpravy výpočtu priemeru na dovolenku a doplatku do minimálnej mzdy pre nové položky mzdových zvýhodnení za sobotu, nedeľu.
 • 7.03.003 22.5.2018

  Doplnenia a vylepšenia programu MRP Mzdy a perosnalistika v súvislosti s GDPR

 • Tlačová zostava - Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • Vylepšená práca s heslami pri vstupe do programu.
 • Doplnené heslá pre export dokumentov do PDF a heslá pre zasielanie dokumentov mailom.
 • Evidencia a zobrazenie činností užívateľov - logovanie.
 • Zálohovanie dát bez osobných údajov - anonymizované dáta zálohy.
 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list)
  Podrobný popis týchto zmien je popisaný na www.mrp.sk v sekcii FAQ : Podpora - Otázky a odpovede:
 • v otázke 514 - Doplnenia a vylepšenia programu MRP Mzdy a perosnalistika v súvislosti s GDPR
 • 7.03.002 17.5.2018

  Mzdové zvýhodnenia

 • Spôsob výpočtu mzdových zvýhodnení rozšírený o ďalšiu možnosť: výpočet ako % sadzba z hodinovej priemernej mzdy.

  Parametre miezd od 1.5.2018

 • Doplnené nastavenie parametra "Koeficient mzdového zvýhodnenia pri práci vo sviatok" na hodnotu 100 % priemernej mzdy od obdobia 5/2018. Verzia 7.03.001 tento parameter nedopatrením neaktualizovala.
 • 7.03.001 15.5.2018

  Rozsiahle zmeny v súvislosti s novelou Zákonníka práce a iných zákonov účinných od 1.5.2018 a to hlavne:

 • Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu.
 • Mzdové zvýhodnenia za nočnú prácu.
 • Mzdové zvýhodnenia za prácu vo sviatok.
 • 13. a 14. plat - oslobodené od odvodov a dane.

  V tejto súvislosti boli v programe upravené a doplnené:

 • Nové položky mzdového číselníka pre zaevidovanie času a výšky zvýhodnenia pre prácu v sobotu a nedeľu.
 • Rozsiahle zmeny v spracovaní dochádzky a pracovných kalendárov pre výpočet hodín práce v sobotu nedelu.
 • Nové parametre miezd pre výpočet zvýhodnení za sobotu, nedeľu, sviatok.
 • Používateľské parametre miezd pre výpočet zvýhodnení za sobotu, nedeľu, sviatok ak sú odlišné ako minimálne zákonné.
 • Individuálne mzdové parametre pre pracovný pomer v prípade potreby nastaviť špeciálne hodnoty zvýhodnení.
 • Pre dohody doplnený výpočet zvýhodnenia za prácu vo sviatok.
 • Prepracované okná výpočtu mzdy a zadávania zvýhodnení.
 • Doplnené položky mzdového číselníka pre zaevidovanie a výpočet zvýhodnení pre 13. a 14. plat.
 • Upravený limit na výpočet pravdepodobného priemerného zárobku zamestnanca 21 odpracovaných dní alebo 168 odpracovaných hodín.
 • Úpravy v mesačných výkazoch pre zdravotné poistenie.
 • Nová tlačová zostava s presným rozpisom hodín práce v sobotu, nedeľu a noc - F06 Dochádzka zamestnancov (s prac. kal.) nočné, sob, nedele
 • Pre XXL verziu doplnená tlačová zostava pre zistenie nároku a výšky 13. platu s názvom Zoznam pracovných pomerov pre účely nároku oslobodenia 13. platu.

  Podrobný popis zmien je popisaný v nápovede k programu (po stlačení F1) a na www.mrp.sk v sekcii FAQ : Podpora - Otázky a odpovede:

 • v otázke 512 - Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu od 1.5.2018
 • v otázke 513 - 13. a 14. plat od 1.5.2018

  Ďalšie úpravy:

 • Vylepšené odosielanie výplatných lístkov a iných dokumentov cez MS Outlook.
 • Úpravy tlače QR kódov v príkazoch na úhradu.
 • 7.02.006 8.3.2018

  Formuláre pre ročné zúčtovanie dane za rok 2017

 • Doplnené, pre hromadnú tlač určené, 50 stranové Potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia a poukázaní sumy do výšky 2%, 3% zaplatenej dane [V2Pv17_P].
 • Aktualizované Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane [V2Pv17_1], kde je upravené zarovnanie údaja "15-IČO" na pravú stranu.

  Štatistické výkazy

 • Aktualizované tlačové zostavy Ročný výkaz o úplných nákladoch práce a Štvrťročný výkaz o práci.

  Príkazy na úhradu

 • Do agendy príkazov na úhradu doplnený údaj stredisko.
 • Pri generovaní príkazov na úhradu pridaná možnosť vygenerovať platby zdravotného a sociálneho poistenia rozdelené pre každé stredisko ako samostatná platba.
 • Do tlače príkazov na úhradu a generovania SEPA XML platieb pridaná možnosť výberu strediska.
 • 7.02.005 2.2.2018

  Formuláre pre ročné zúčtovanie dane za rok 2017

 • Aktualizované Potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia a poukázaní sumy do výšky 2%, 3% zaplatenej dane [V2Pv17_P] - originálny Finančnou správou vydaný PDF formát dokumentu.
 • Aktualizované Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane [V2Pv17_1] - originálny Finančnou správou vydaný PDF formát dokumentu.
 • 7.02.004 24.1.2018

  Štatistické výkazy

 • Úpravy parametrov generovania výkazov za rok 2017.

  Optimalizácia funkcií na údržbu dát

 • Vylepšená funkcia na opravu indexov.

  Úpravy generovania registračných listov

 • Vyriešené niektoré situácie pre mužov na rodičovskej dovolenke, poberajúcich materskú dávku.
 • 7.02.003 9.1.2018

  Ročné zúčtovanie dane za rok 2017

 • Aktualizované zaevidovanie žiadosti o vykonanie RZD.
 • Pridané nové tlačivo "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti" [ŽIA38v17_1]
 • Aktualizovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2017 (odstránené riadky pre: dobrovoľné príspevky na SDS a Sumu uplatnených úhrad zdravotníckeho pracovníka)
 • Pridané nové tlačivo "ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ" [MF/017957/2017-721]
 • 7.02.002 2.1.2018

  Aktualizácia tlačových zostáv pre rok 2018

 • Zmenené poradie tlačových zostáv "Vyhlásenia na uplatnenie NČZD a daňového bonusu". Zostava pre rok 2018 nastavená ako prvá v poradí.