7.01.004 9.11.2017

Automatizovaný výpočet nočnej práce

 • Do mzdového číselníka pridané položky:
 • 85 PRÁCA V NOCI - HODINY - eviduje počet hodín pripadajúcich na čas od 22:00 do 6:00
 • 223 MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V NOCI - mzdová položka pre hodnotu zvýhodnenia ako % násobok minimálnej mzdy.
 • Pri výpočte mzdy sa vykoná automatický výpočet hodín nočnej práce z pracovného kalendára a dochádzky.
 • Do evidencie pracovného pomeru pridaný parameter pre výpočet hodín nočnej práce, ktorý umožňuje zapnúť alebo vypnúť automatický výpočet hodín nočnej práce podľa potreby pre konkrétneho zamestnanca.
 • Do tlačových zostáv dochádzky pridané zostavy s uvedením hodín nočnej práce.

  Uzávierka mesiaca

 • Pre zjednodušenie práce po vystavení miezd pridaná agenda Uzávierka mesiaca. Použitím Uzávierky mesiaca sa v jednej funkcii vykoná výpočet poistného organizácie, generovanie príkazov na úhradu a vytvorenie mesačného prehľadu. (Pôvodné čiastkové funkcie generovania úhrad, poistného a prehľadu sú zachované.)

  Evidencia exekúcií

 • Pridaná tlačová zostava Zoznam evidovaných depozitov.
 • Zdokonalené tlačové výstupy pre exekúcie.
 • Vylepšené kontroly zadávaných údajov pri evidencii exekučných prípadov.
 • Upravené vyhodnotenie konečnej sumy exekučného prípadu - konečná suma môže byť aj nižšia ako predpokladaná suma.
 • 7.01.003 16.10.2017

  Evidencia exekúcií

 • Za účelom zjednodušenia evidencie exekúcií doplnený zoznam exekútorov vytvorený z verejnej databázy www.ske.sk.
 • K zoznamu exekútorov je možnosť evidencie bankových účtov pre zasielanie platieb exekúcií.
 • Na výplatné lístky doplnený podrobný rozpis exekučných zrážok.
 • Do tlačových zostáv exekučných zrážok doplnené údaje o splátkach exekúcií a depozitov evidovaných mimo program.

  Štatistické výkazy

 • Pre rok 2017 aktualizované číselniky škôl a odborov vzdelania pre štatistické zisťovanie o cene práce ISCP (Trexima).
 • Do číselníkov kódov zamestnania a SK ISCO-08 doplnené podrobné vyhľadávanie pre jednoduchšiu orientáciu v zoznamoch.
 • 7.01.002 21.9.2017

  Evidencia exekúcií:

 • Pre splátky exekúcií, ktoré neboli vypočítané a evidované v programe MRP Mzdy a personalistika a sú ešte v depozite u zamestnávateľa je doplnený údaj pre zaevidovanie sumy týchto splátok. Pri splácaní depozitu pre túto exekúciu sa táto suma pripočíta k platbe exekúcie.

  Mzdový číselník:

 • Do mzdového číselníka k položkám typu príplatky po zdanení a nepeňažné príjmy pridaný údaj "Započítať do čistej mzdy pre výpočet exekúcií". Tento údaj umožní výber, či hodnota položky sa započíta alebo nezapočíta do výpočtu exekučných zrážok (použitie napr. cestovné náhrady zadané ako položky 14xx, ktoré nevstupujú do výpočtu exekučných zrážok).
 • 7.01.001 25.8.2017
  Majú Vaši zamestnanci čoraz viac exekučných zrážok? Pribúda Vám množstvo súbežných exekúcii s komplikovaným výpočtom? Riešením je plná - XXL verzia programu MRP Mzdy a personalistika, ktorá Vám túto náročnú úlohu zjednoduší a vypočíta exekučné zrážky za Vás. Pre tento účel je do programu doplnené:

  Evidencia exekúcií:

 • Agenda eviduje, pre osoby zamestnancov, jednotlivé exekučné prípady - prednostné, neprednostné zrážky, výživné, dlžné výživné, pokuty, daňové exekúcie a ďalšie.
 • Evidujú sa všetky potrebné informácie a parametre k výpočtu zrážok, vrátane exekútorom zníženej základnej nepostihnuteľnej sumy.

  Mzdový číselník:

 • Doplnené položky 1892 - 1899 pre výpočet exekučných zrážok.
 • Prečíslované položky od pôvodného čísla 16xx na 19xx, od čísla 17xx na 30xx, od čísla 20xx na 40xx. Čiže napr. položka 1701 K VÝPLATE bude mať číslo 3001. Význam ani výpočet prečislovaných položiek sa nemení.

  Výpočet mzdy:

 • Implementovaný výpočet exekučných zrážok zamestnanca na základe čistej mzdy a evidovaných exekučných prípadov. Výpočet sa vykoná v súlade s Exekučným poriadkom a ďalšou príslušnou legislatívou.
 • Pri výpočte sa berie do úvahy poradie zrážok a aj súbeh zrážok pri ktorom dochádza k zložitému prerozdeleniu tretín medzi zrážky.
 • Po výpočte mzdy sa zobrazí okno, v ktorom je rozpísaný priebeh výpočtu a celkový výsledok jednotlivých exekučných prípadov.

  Príkazy k úhrade:

 • Agenda príkazy k úhrade je rozdelená podľa kategórií úhrad. Kliknutím na záložku Exekučné zrážky sa zobrazia vygenerované úhrady splátok jednotlivých exekúcií vypočítaných pri výpočte mzdy zamestnanca.
 • Funkcia Exekúcie v depozite zobrazí hodnoty splátok exekučných prípadov, ktoré sú v depozite. Tlačítko Splatiť depozit vybranej exekúcie vygeneruje príkaz na úhradu celej sumy exekúcie, ktorá je v depozite.

  Tlačové zostavy:

 • Doplnené predlohy tlačových zostáv pre evidenciu, výpočet a prehľad exekúcií.

  Nápoveda:

 • Bližší popis modulu Exekúcie je v nápovede k programu (zobrazí sa stlačením F1).

  Ak používate nižšiu veziu programu ako XXL (staré označenie "multi-siet") a potrebujete evidovať a vypočítavať exekučné zrážky, kontaktujte naše obchodné oddelenie z dôvodu rozšírenia pogramu na verziu XXL.
 • 6.42.014 12.7.2017

  Nová agenda Poberanie dávok:

  Štatistické výkazy

  Parametre miezd

  Príkazy k úhrade

  6.42.011 31.5.2017

  Tlačové zostavy:

  6.42.010 3.4.2017

  Mesačná tvorba sociálneho fondu:

  Evidencia detí:

  Príkazy k úhrade:

  6.42.007 2.3.2017

  Štatistické výkazy

  6.42.006 22.2.2017

  Štatistické výkazy

  Evidenčné listy:

  Ročné zúčtovanie dane:

  6.42.005 11.2.2017
  - Vylepšená evidencia detí pre uplatnenie daňového bonusu v RZD a ročnom hlásení o dani.
  - Úpravy  určenia ročnej NČZD pre starobného dôchodku v RZD.