7.02.006 8.3.2018

Formuláre pre ročné zúčtovanie dane za rok 2017

 • Doplnené, pre hromadnú tlač určené, 50 stranové Potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia a poukázaní sumy do výšky 2%, 3% zaplatenej dane [V2Pv17_P].
 • Aktualizované Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane [V2Pv17_1], kde je upravené zarovnanie údaja "15-IČO" na pravú stranu.

  Štatistické výkazy

 • Aktualizované tlačové zostavy Ročný výkaz o úplných nákladoch práce a Štvrťročný výkaz o práci.

  Príkazy na úhradu

 • Do agendy príkazov na úhradu doplnený údaj stredisko.
 • Pri generovaní príkazov na úhradu pridaná možnosť vygenerovať platby zdravotného a sociálneho poistenia rozdelené pre každé stredisko ako samostatná platba.
 • Do tlače príkazov na úhradu a generovania SEPA XML platieb pridaná možnosť výberu strediska.
 • 7.02.005 2.2.2018

  Formuláre pre ročné zúčtovanie dane za rok 2017

 • Aktualizované Potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia a poukázaní sumy do výšky 2%, 3% zaplatenej dane [V2Pv17_P] - originálny Finančnou správou vydaný PDF formát dokumentu.
 • Aktualizované Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane [V2Pv17_1] - originálny Finančnou správou vydaný PDF formát dokumentu.
 • 7.02.004 24.1.2018

  Štatistické výkazy

 • Úpravy parametrov generovania výkazov za rok 2017.

  Optimalizácia funkcií na údržbu dát

 • Vylepšená funkcia na opravu indexov.

  Úpravy generovania registračných listov

 • Vyriešené niektoré situácie pre mužov na rodičovskej dovolenke, poberajúcich materskú dávku.
 • 7.02.003 9.1.2018

  Ročné zúčtovanie dane za rok 2017

 • Aktualizované zaevidovanie žiadosti o vykonanie RZD.
 • Pridané nové tlačivo "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti" [ŽIA38v17_1]
 • Aktualizovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2017 (odstránené riadky pre: dobrovoľné príspevky na SDS a Sumu uplatnených úhrad zdravotníckeho pracovníka)
 • Pridané nové tlačivo "ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ" [MF/017957/2017-721]
 • 7.02.002 2.1.2018

  Aktualizácia tlačových zostáv pre rok 2018

 • Zmenené poradie tlačových zostáv "Vyhlásenia na uplatnenie NČZD a daňového bonusu". Zostava pre rok 2018 nastavená ako prvá v poradí.
 • 7.02.001 19.12.2017

  Zmena výpočtu odvodovej odpočítateľnej položky na ZP od 01/2018

 • Pri výpočte mzdy, od výplatného obdobia januára 2018, dochádza k ukončeniu uplatňovania odpočítateľnej položky na vymeriavací základ zamestnávateľa. Odpočítateľná položka sa naďalej uplatňuje na vymeriavací základ zamestnanca.

  Mzdové parametre pre rok 2018

 • Zmena hodnoty minimálnej mzdy na 480,00 €/mesiac v prípade zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou, resp. 2,759 €/hod. v prípade ostatných zamestnancov.
 • Zmena hodnoty nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Ročná hodnota 3830,02 €, mesačná 319,17 €.
 • Zmena hodnoty mesačnej sumy daňového bonusu vo výške 21,56 € na jedno dieťa.
 • Upravené daňové tabuľky pre rok 2018 - zmena hraníc progresívnej 19 % a 25 % sadzby dane.
 • Maximálne vymeriavacie základy sa pre dôchodkové poistena, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie sa zvyšujú na hodnotu 6 384,00 €. Teda, od obdobia 1/2018 pre položky typu sociálne poistné bolo pridané nové obdobie s touto hodnotou max. VZ.
 • Zdravotné poistenie nemá maximálny vymeriavací základ, vo mzdovom číselníku od 1/2018 nastavená neobmedzená hodnota.
 • Zmena hodnoty maximálneho denného vymeriavacieho základu pre náhradu príjmu pre PN na sumu 59,9671 € .
 • Upravená hranica príjmu pre odvodovú úľavu pre dlhodobo nezamestnaných na hodnotu 611,04 € pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2018.
 • Sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) sa od roku 2018 zvýši na 4,50 %.
 • Aktualizovaný mzdový parameter "Celková cena práce" pre štatistické zisťovania na hodnotu 1197,87 €.
 • Aktualizovaný zoznam sviatkov na rok 2018.

  Aktualizácia tlačových zostáv pre rok 2018

 • Nové Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti - bez zmeny, rozšírená platnosť pôvodného tlačiva aj pre rok 2018.
 • 7.01.008 7.12.2017

  SEPA platby

 • Aktualizované tlačové zostavy na SEPA úhrady pre Poštovú banku.

  Nočná práca

 • Úpravy výpočtu nočnej práce ak je zadaná do pracovného kalendára a aj do dochádzky.
 • 7.01.006 4.12.2017

  Evidencia platnosti pracovných zmlúv na dobu určitú

 • Do pracovného pomeru pridaný dátum do kedy platí zmluva, ak je na dobu určitú.
 • Tento dátum využíva nová tlačová zostava, ktorá obsahuje výpis pracovných pomerov a dohôd, pre ktoré vo vybranom mesiaci končí platnosť zmluvy.

  Evidencia exekúcií

 • Nový údaj "Nepostihnuteľná čiastka znížená o sumu" sa použije pre prípad ak exekútor nariadi znížiť nepostihnuteľné sumy o konkrétnu čiastku.
 • Zadanie percenta zníženia nepostihnuteľnej čiastky spresnené na 2 des. miesta.
 • Percentuálne aj peňažné zníženia nepostihnuteľných čiastok je možné kombinovať.
 • Úpravy výpočtu exekúcii - rozhodnutie, či exekučná zrážka vypočítavaná vo mzde pôjde do depozitu sa vykoná podľa dátumu vystavenia mzdy.
 • Vylepšené tlačové zostavy pre exekúcie.
 • 7.01.004 9.11.2017

  Automatizovaný výpočet nočnej práce

 • Do mzdového číselníka pridané položky:
 • 85 PRÁCA V NOCI - HODINY - eviduje počet hodín pripadajúcich na čas od 22:00 do 6:00
 • 223 MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V NOCI - mzdová položka pre hodnotu zvýhodnenia ako % násobok minimálnej mzdy.
 • Pri výpočte mzdy sa vykoná automatický výpočet hodín nočnej práce z pracovného kalendára a dochádzky.
 • Do evidencie pracovného pomeru pridaný parameter pre výpočet hodín nočnej práce, ktorý umožňuje zapnúť alebo vypnúť automatický výpočet hodín nočnej práce podľa potreby pre konkrétneho zamestnanca.
 • Do tlačových zostáv dochádzky pridané zostavy s uvedením hodín nočnej práce.

  Uzávierka mesiaca

 • Pre zjednodušenie práce po vystavení miezd pridaná agenda Uzávierka mesiaca. Použitím Uzávierky mesiaca sa v jednej funkcii vykoná výpočet poistného organizácie, generovanie príkazov na úhradu a vytvorenie mesačného prehľadu. (Pôvodné čiastkové funkcie generovania úhrad, poistného a prehľadu sú zachované.)

  Evidencia exekúcií

 • Pridaná tlačová zostava Zoznam evidovaných depozitov.
 • Zdokonalené tlačové výstupy pre exekúcie.
 • Vylepšené kontroly zadávaných údajov pri evidencii exekučných prípadov.
 • Upravené vyhodnotenie konečnej sumy exekučného prípadu - konečná suma môže byť aj nižšia ako predpokladaná suma.
 • 7.01.003 16.10.2017

  Evidencia exekúcií

 • Za účelom zjednodušenia evidencie exekúcií doplnený zoznam exekútorov vytvorený z verejnej databázy www.ske.sk.
 • K zoznamu exekútorov je možnosť evidencie bankových účtov pre zasielanie platieb exekúcií.
 • Na výplatné lístky doplnený podrobný rozpis exekučných zrážok.
 • Do tlačových zostáv exekučných zrážok doplnené údaje o splátkach exekúcií a depozitov evidovaných mimo program.

  Štatistické výkazy

 • Pre rok 2017 aktualizované číselniky škôl a odborov vzdelania pre štatistické zisťovanie o cene práce ISCP (Trexima).
 • Do číselníkov kódov zamestnania a SK ISCO-08 doplnené podrobné vyhľadávanie pre jednoduchšiu orientáciu v zoznamoch.