7.02.005 2.2.2018

Formuláre pre ročné zúčtovanie dane za rok 2017

 • Aktualizované Potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia a poukázaní sumy do výšky 2%, 3% zaplatenej dane [V2Pv17_P] - originálny Finančnou správou vydaný PDF formát dokumentu.
 • Aktualizované Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane [V2Pv17_1] - originálny Finančnou správou vydaný PDF formát dokumentu.
 • 7.02.004 24.1.2018

  Štatistické výkazy

 • Úpravy parametrov generovania výkazov za rok 2017.

  Optimalizácia funkcií na údržbu dát

 • Vylepšená funkcia na opravu indexov.

  Úpravy generovania registračných listov

 • Vyriešené niektoré situácie pre mužov na rodičovskej dovolenke, poberajúcich materskú dávku.
 • 7.02.003 9.1.2018

  Ročné zúčtovanie dane za rok 2017

 • Aktualizované zaevidovanie žiadosti o vykonanie RZD.
 • Pridané nové tlačivo "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti" [ŽIA38v17_1]
 • Aktualizovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2017 (odstránené riadky pre: dobrovoľné príspevky na SDS a Sumu uplatnených úhrad zdravotníckeho pracovníka)
 • Pridané nové tlačivo "ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ" [MF/017957/2017-721]
 • 7.02.002 2.1.2018

  Aktualizácia tlačových zostáv pre rok 2018

 • Zmenené poradie tlačových zostáv "Vyhlásenia na uplatnenie NČZD a daňového bonusu". Zostava pre rok 2018 nastavená ako prvá v poradí.
 • 7.02.001 19.12.2017

  Zmena výpočtu odvodovej odpočítateľnej položky na ZP od 01/2018

 • Pri výpočte mzdy, od výplatného obdobia januára 2018, dochádza k ukončeniu uplatňovania odpočítateľnej položky na vymeriavací základ zamestnávateľa. Odpočítateľná položka sa naďalej uplatňuje na vymeriavací základ zamestnanca.

  Mzdové parametre pre rok 2018

 • Zmena hodnoty minimálnej mzdy na 480,00 €/mesiac v prípade zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou, resp. 2,759 €/hod. v prípade ostatných zamestnancov.
 • Zmena hodnoty nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Ročná hodnota 3830,02 €, mesačná 319,17 €.
 • Zmena hodnoty mesačnej sumy daňového bonusu vo výške 21,56 € na jedno dieťa.
 • Upravené daňové tabuľky pre rok 2018 - zmena hraníc progresívnej 19 % a 25 % sadzby dane.
 • Maximálne vymeriavacie základy sa pre dôchodkové poistena, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie sa zvyšujú na hodnotu 6 384,00 €. Teda, od obdobia 1/2018 pre položky typu sociálne poistné bolo pridané nové obdobie s touto hodnotou max. VZ.
 • Zdravotné poistenie nemá maximálny vymeriavací základ, vo mzdovom číselníku od 1/2018 nastavená neobmedzená hodnota.
 • Zmena hodnoty maximálneho denného vymeriavacieho základu pre náhradu príjmu pre PN na sumu 59,9671 € .
 • Upravená hranica príjmu pre odvodovú úľavu pre dlhodobo nezamestnaných na hodnotu 611,04 € pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2018.
 • Sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) sa od roku 2018 zvýši na 4,50 %.
 • Aktualizovaný mzdový parameter "Celková cena práce" pre štatistické zisťovania na hodnotu 1197,87 €.
 • Aktualizovaný zoznam sviatkov na rok 2018.

  Aktualizácia tlačových zostáv pre rok 2018

 • Nové Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti - bez zmeny, rozšírená platnosť pôvodného tlačiva aj pre rok 2018.
 • 7.01.008 7.12.2017

  SEPA platby

 • Aktualizované tlačové zostavy na SEPA úhrady pre Poštovú banku.

  Nočná práca

 • Úpravy výpočtu nočnej práce ak je zadaná do pracovného kalendára a aj do dochádzky.
 • 7.01.006 4.12.2017

  Evidencia platnosti pracovných zmlúv na dobu určitú

 • Do pracovného pomeru pridaný dátum do kedy platí zmluva, ak je na dobu určitú.
 • Tento dátum využíva nová tlačová zostava, ktorá obsahuje výpis pracovných pomerov a dohôd, pre ktoré vo vybranom mesiaci končí platnosť zmluvy.

  Evidencia exekúcií

 • Nový údaj "Nepostihnuteľná čiastka znížená o sumu" sa použije pre prípad ak exekútor nariadi znížiť nepostihnuteľné sumy o konkrétnu čiastku.
 • Zadanie percenta zníženia nepostihnuteľnej čiastky spresnené na 2 des. miesta.
 • Percentuálne aj peňažné zníženia nepostihnuteľných čiastok je možné kombinovať.
 • Úpravy výpočtu exekúcii - rozhodnutie, či exekučná zrážka vypočítavaná vo mzde pôjde do depozitu sa vykoná podľa dátumu vystavenia mzdy.
 • Vylepšené tlačové zostavy pre exekúcie.
 • 7.01.004 9.11.2017

  Automatizovaný výpočet nočnej práce

 • Do mzdového číselníka pridané položky:
 • 85 PRÁCA V NOCI - HODINY - eviduje počet hodín pripadajúcich na čas od 22:00 do 6:00
 • 223 MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V NOCI - mzdová položka pre hodnotu zvýhodnenia ako % násobok minimálnej mzdy.
 • Pri výpočte mzdy sa vykoná automatický výpočet hodín nočnej práce z pracovného kalendára a dochádzky.
 • Do evidencie pracovného pomeru pridaný parameter pre výpočet hodín nočnej práce, ktorý umožňuje zapnúť alebo vypnúť automatický výpočet hodín nočnej práce podľa potreby pre konkrétneho zamestnanca.
 • Do tlačových zostáv dochádzky pridané zostavy s uvedením hodín nočnej práce.

  Uzávierka mesiaca

 • Pre zjednodušenie práce po vystavení miezd pridaná agenda Uzávierka mesiaca. Použitím Uzávierky mesiaca sa v jednej funkcii vykoná výpočet poistného organizácie, generovanie príkazov na úhradu a vytvorenie mesačného prehľadu. (Pôvodné čiastkové funkcie generovania úhrad, poistného a prehľadu sú zachované.)

  Evidencia exekúcií

 • Pridaná tlačová zostava Zoznam evidovaných depozitov.
 • Zdokonalené tlačové výstupy pre exekúcie.
 • Vylepšené kontroly zadávaných údajov pri evidencii exekučných prípadov.
 • Upravené vyhodnotenie konečnej sumy exekučného prípadu - konečná suma môže byť aj nižšia ako predpokladaná suma.
 • 7.01.003 16.10.2017

  Evidencia exekúcií

 • Za účelom zjednodušenia evidencie exekúcií doplnený zoznam exekútorov vytvorený z verejnej databázy www.ske.sk.
 • K zoznamu exekútorov je možnosť evidencie bankových účtov pre zasielanie platieb exekúcií.
 • Na výplatné lístky doplnený podrobný rozpis exekučných zrážok.
 • Do tlačových zostáv exekučných zrážok doplnené údaje o splátkach exekúcií a depozitov evidovaných mimo program.

  Štatistické výkazy

 • Pre rok 2017 aktualizované číselniky škôl a odborov vzdelania pre štatistické zisťovanie o cene práce ISCP (Trexima).
 • Do číselníkov kódov zamestnania a SK ISCO-08 doplnené podrobné vyhľadávanie pre jednoduchšiu orientáciu v zoznamoch.
 • 7.01.002 21.9.2017

  Evidencia exekúcií:

 • Pre splátky exekúcií, ktoré neboli vypočítané a evidované v programe MRP Mzdy a personalistika a sú ešte v depozite u zamestnávateľa je doplnený údaj pre zaevidovanie sumy týchto splátok. Pri splácaní depozitu pre túto exekúciu sa táto suma pripočíta k platbe exekúcie.

  Mzdový číselník:

 • Do mzdového číselníka k položkám typu príplatky po zdanení a nepeňažné príjmy pridaný údaj "Započítať do čistej mzdy pre výpočet exekúcií". Tento údaj umožní výber, či hodnota položky sa započíta alebo nezapočíta do výpočtu exekučných zrážok (použitie napr. cestovné náhrady zadané ako položky 14xx, ktoré nevstupujú do výpočtu exekučných zrážok).