6.42.002 3.1.2017
- Aktualizované tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016.

- Pre zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 doplnené nové tlačivo "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo  závislej činnosti ..."  č. POT39_5v17".
6.42.001 20.12.2016
Mzdové parametre pre rok 2017:
- Zmena hodnoty minimálnej mzdy na 435,00 € v prípade zamestnancov  odmeňovaných mesačnou mzdou, resp. 2,50 €/hod. v prípade ostatných  zamestnancov.

- Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie je zrušený, vo mzdovom číselníku od 1/2017 nastavená neobmedzená hodnota.

- Maximálne vymeriavacie základy sa pre dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie sa zvyšujú  na hodnotu 6181,00 €. Teda, od obdobia 1/2017 pre položky typu sociálne  bolo pridané nové obdobie s touto hodnotou max. VZ.

- Zmena hodnoty maximálneho denného vymeriavacieho základu pre náhradu  príjmu pre PN na sumu 58.0602 €.

- Upravená hranica príjmu pre odvodovú úľavu pre dlhodobo nezamestnaných  na hodnotu 591,61 € pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2017.

- Aktualizovaný mzdový parameter "Celková cena práce" pre štatistické zisťovania.

- Aktualizovaný zoznam sviatkov na rok 2017.

Ďalšie zmeny:
- Nový údaj "Kategória prác podľa miery zdravotného rizika" doplnený do  evidencie pracovného pomeru. Využitie je hlavne pri generovaní XML-ka  výkazu pre doplnkové dôchodkové sporenie.

- Vylepšené generovanie dát evidenčného listu dôchodkového poistenia.

- Úpravy generovania štatistického výkazu Práca 2-04.

- Konto pracovného času - doplnená možnosť zadať počiatočné stavy konta, ak evidenciu konta v programe aplikujete na už rozbehnuté konto.
6.41.012 26.10.2016
- Doplnená možnosť zadať pre zamestnanca zvýšený percentuálny koeficienty pre náhradu príjmu pri DPN dohodnutý v kolektívnej zmluve.

- Úpravy potvrdenia o príjme pre UPSVAR - nezapočítaný  preplatok po RZZP do odmeny  dohodára.

- Vylepšené pridávanie nového pracovného pomeru, dohody.

- Pre lepšiu prehľadnosť vyňaté tlačové zostavy dochádzky a dovolenky z okna výstupy personalistika a presunuté do samostatného okna Výstupy dochádzka.

- Úpravy evidencie čerpania náhradného voľna za prácu nadčas.

- Malé úpravy funkcií Elektronickej pobočky Dôvery ZP.
6.41.011 3.10.2016
- Úpravy Elektronickej pobočky Dôvery ZP platné od 1.10.2016.
6.41.010 16.9.2016
- Na zadanie výsledku RZZP aktualizované položky 217 PREPLATOK POISTNÉHO PO RZZP a 705 NEDOPLATOK ZDRAV. POISTNÉHO (RZZP).  Preplatok sa zadá do položky 217 a hodnota sa pripočíta do čiastkového základu dane.  Nedoplatok sa zadá do položky 705 a hodnota sa odpočíta od čiastkového  základu dane.

- Vylepšené generovanie zmeny platiteľa zdravotného poistenia pre súbehy prac. pomerov.

- Aktualizácie Elektronickej pobočky Dôvery ZP. Doplnená nová verzia XML dávky 601  oznámenia o zmene platiteľa platné od 1.10.2016, v náväznosti na metodické  usmernenie 12/1/2014 ÚDZS účinné od 1.10.2016

- Doplnená funkcia "Kópia firmy", ktorá vytvorí identickú kópiu dát vybranej  firmy (dostupné iba pre multiverziu).

- Do zoznamu firiem doplnená možnosť označiť firmu ako NEAKTÍVNU.  Po zapnutí filtra používateľ vidí, iba aktívne firmy, takto sa zoznam firiem  sprehľadní (dostupné iba pre multiverziu).

- Vylepšenie ukladania hodnôt daňového bonusu k mzde - so mzdou sa uloží aj rozpis bonusu pre každé dieťa osobitne. Využité bude  pri vystavení potvrdení o zdaniteľnej mzde a hlásenia o dani..

- Malé úpravy ostatných funkcií Elektronickej pobočky Dôvery ZP.

- V okne Výstupy poistné upravené prístupové práva pre registračné listy a zmeny platiteľa ZP.
6.41.009 28.7.2016
- Úprava generovania štatistických výkazov pre súbežné pracovné pomery.

- Pre rok 2016 aktualizované číselníky škôl a odborov vzdelania pre štatistické zisťovanie o cene práce ISCP (Trexima).
6.41.006 12.7.2016
- Úpravy a vylepšenia používania Elektronickej pobočky Dôvery ZP.

- Doplnené kontroly povinných údajov v mesačnom výkaze zasielaných cez  Elektronickú pobočku Dôvery ZP.
6.41.002 1.7.2016
Sprístupnená nová agenda Registrácia - Zmena platiteľa zdravotného poistenia. Funkcie agendy:
- generovanie zmien platiteľa naraz pre pracovné pomery a dohody
- pri generovaní sa berú do úvahy súbehy dohôd a pr. pomerov
- vygenerované záznamy sa ukladajú k osobe zamestnanca (nie k pr. pomeru)
- sprístupnená Elektronická podateľňa Dôvery ZP, ktorá umožní vygenerované
  zmeny platiteľa hneď odoslať do poisťovne.
6.41.001 29.6.2016
Implementácia Elektronickej pobočky  Dôvery ZP do programu MRP Mzdy a personalistika. Funkcie EP umožňujú:
- testovať a posielať mesačné výkazy
- testovať a posielať hromadné oznámenia
- overiť príslušnosť nového zamestnanca (aj kedykoľvek potom) k zdravotnej poisťovni Dôvera
- overiť reálny nárok zamestnanca na odvodovú odpočítateľnú položku.
- zobraziť aktuálne registračné údaje zamestnávateľa - adresy,
  bankové spojenia, výplatný termín
- zobraziť zoznam a status poistencov - zamestnancov..

To všetko priamo z programu MRP Mzdy a personalistika bez nutnosti  prihlásenia sa do Elektronickej pobočky Dôvery ZP.
6.40.017 24.5.2016
- Úpravy generovania dát Evidenčného listu  dôchodkového poistenia  pre nepravidelné príjmy vyplácané niekoľkokrát v roku.

- Doplnené Potvrdenie o príjme - mesačné (s rod.č.)  pre UPSVaR.