8.00.947 23.3.2018
Agenda DPH
- zrýchlenie prípravy dát pre výstupné zostavy Zoznam DPH dokladov a Záznamná povinnosť

FAKTÚRY PRIJATÉ
- zobrazenie dátumu daňovej povinnosti iba pre faktúru s dopočítanou DPH

Upozornenie :
------------------
Užívateľom podverzií 944 a 945 doporučujeme UPGRADE na aktuálnu verziu.
8.00.946 23.3.2018
Agenda DPH
- oprava prípravy dát pre :
  - Daňové priznanie DPH
  - Kontrolný výkaz DPH
  - výstupné zostavy Zoznam DPH dokladov a Záznamná povinnosť
8.00.945 22.3.2018
Agenda DPH
- prepracovanie prípravy dát pre :
  - Daňové priznanie DPH
  - Kontrolný výkaz DPH
  - výstupné zostavy Zoznam DPH dokladov a Záznamná povinnosť
8.00.944 21.3.2018
FAKTÚRY PRIJATÉ
- zadávanie Typu DPH do položky prijatej faktúry - možnosť viacerých typov DPH na jednej faktúre
- prepracovanie výpočtu DPH a načítania dát do KV DPH a zoznamu DPH dokladov
- nový spôsob zadávania dokladov z colnice ( tzv. JCD )
7.90.941 1.3.2018
Nový číselník
  Kódy CS ( Colný sadzobník ) pre prenos DP ( Daňovej povinnosti )
  + prepojenie na položky a preddefinované položky faktúr a objednávok

Agenda DPH
- Kontrolný výkaz - doplnené načítavanie kódu CS z  vydaných faktúr

FAKTÚRY VYDANÉ
- položky doplnené o Kód CS a Poznámku

FAKTÚRY PRIJATÉ
- položky doplnené o Poznámku

OBJEDNÁVKY PRIJATÉ / VYDANÉ
- položky doplnené o Kód CS a Poznámku
7.90.940 23.2.2018
Agenda DPH
- aktualizovaná zostava Zoznam DPH dokladov pre nový typ DPH ( 85 - Prenos daňovej povinnosti )

FAKTÚRY VYDANÉ
- nový typ položky '_X' - Prenos daň. povinn. par. 69 odst.12 pís a) až e)

UČTOVNÝ aj PEŇAŽNÝ DENNÍK
- výstupné zostavy pre DPH
  - presunuté do samostatnej agendy DPH ( už od 11.9.2015 )
  - neprístupné pre účtovné obdobie 2017 a novšie
7.90.939 16.2.2018
Agenda DPH
- aktualizovaná zostava Záznamnej povinnosti pre nový typ DPH ( 85 - Prenos daňovej povinnosti )
7.90.938 15.2.2018
Zoznam firiem
  - doplnené funkcie ukladania :
    - pozície kurzora
    - nastavenia filtra

FAKTÚRY VYDANÉ
- aktualizovaná predloha 001 Faktúra - všestranná
  - doplnená o tlač konečného príjemcu a celkovú poskytnutú zľavu
7.90.937 6.2.2018
EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
- nové tlačivá pre daň z príjmu pre FO aj PO za rok 2017
- nové tlačivo Poznámky k Účtovnej závierke za rok 2017

Agenda DPH
- nový výkaz DPH2018 platný od 1.1.2018
  + doplnené načítanie dokladov s novým typom DPH ( 85 - Prenos daňovej povinnosti )
  + export vo formáte XML a FDF

FAKTÚRY VYDANÉ
- rozšírenie podpory nového typu DPH ( 85 - Prenos daňovej povinnosti )
  - doplnená funkcia pre znulovanie sadzby DPH pre položky v režime prenosu DP
  - aktualizované predlohy 'všestranných' výstupných zostáv :
    001 Faktúra, 072 Faktúra s QR kódom, 001 Faktúra so zaúčtovaním, 001 Predfaktúra
7.80.936 26.1.2018
SKLADOVÉ KARTY
- nastavenie
  - pridaná voľba pre prenos Kódu colného sadzobníka do textu položky faktúry a objednávky
- aktualizovaný colný sadzobník pre rok 2018

SKLADOVÉ POHYBY
- Export/Import dát - doplnený o E/I výrobných čísel