7.80.903 16.2.2017
Agenda DPH
- export výkazu KVdph2017 do formátu XML

ÚČTOVNÝ DENNÍK
- účtovná závierka - doplnený spôsob zaokrúhlenia výkazov
  - súčtové riadky až na záver pre sumy v celých EUR-ách

SKLAD
Intrastat - aktualizácia colného sadzobníka
7.80.901 6.2.2017
EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
- nové tlačivo Daň z príjmu pre FO za rok 2016

Agenda DPH
- nový výkaz KVdph2017 platný od 1.1.2017
- typ DPH 83 ( stavebné práce ) - podľa poučenia ku kontrolného výkazu od 1.1.2017 sa vyhotovený doklad dodávateľom nachádza v kontrolnom výkaze v časti A2 a dobropisy a ťarchopisy ( typ dokladu D a T ) v časti C1
7.70.900 30.1.2017
EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
- nové tlačivo Poznámky k Účtovnej Závierke za rok 2016

KNIHA POKLADNE
- doplnený parameter pre AUTO nastavenie Dokladu pri pridávaní do knihy pokladne
( Nastavenie / Pomocné knihy / automaticky vyplniť doklad )
7.70.899 20.1.2017
EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
- nové tlačivo k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2016
7.70.898 12.1.2017
Zmena účovného dátumu
 - pri otváraní dát firmy / účtovného roku - automatické nastavenie účovného dátumu podľa účtového obdobia práve otvorených dát

EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
- nové tlačivo k dani z motorových vozidiel za rok 2016

Export / Import dát
- doplnený import dát z MRP Turbofaktúry
7.70.896 12.12.2016
Nový inštalačný modul
- rozšírená podpora inštalácií na zariadenia NAS

Účtovný denník
- export účtovnej závierky do formátu .CSV ( Excel )
7.60.892 9.11.2016
agenda DPH
Kontrolný výkaz DPH
 - zmena spôsobu načítania dokladov s typom DPH 84 - aj do časti D1 vstupujú bez DPH
Tlačivo DPH
  - doklady s typom DPH 83 a typom dokladu D - nevstupujú do r.26 a r.27

FAKTÚRY VYDANÉ
- úprava predlôh výstupnej zostavy Faktúra :
  001, 017, 018 - rozšírenie adresy odberateľa o parameter 'Meno'

KNIHA ZÁKAZIEK
- pri zmene stavu na 'Ukončenú' sa nastaví aj dátum ukončenia
- doplnený filter adresy pre výstupnú zostavu Zoznam zákaziek
7.60.890 11.10.2016
OBJEDNÁVKY
- nastavenie spôsobu vybavenia objednávky
  - pridaná možnosť označenia objednávky za vybavenú aj pri vytvorení skladového pohybu

KNIHA ZÁKAZIEK
- doplnený výber podľa stavu zákazky pre výstupnú zostavu Zoznam zákaziek

KNIHA JÁZD
- nové sadzby stravného platné od 01.12.2016

SKLADOVÉ KARTY
- predloha výstupnej zostavy Zoznam kariet
  007 Zoznam kariet Export do TXT Awis
7.60.888 8.9.2016
ÚČTOVNÝ DENNÍK
- zrýchlenie funkcií zaúčtovania dokladov z Knihy pokladne do Účtovného denníka
  - test zaúčtovania dokladov
  - aktualizácia príznakov zaúčtovania
  - prečíslovanie pokladničných dokladov
7.60.886 8.9.2016
agenda DPH
- doplnená nová predloha výstupnej zostavy Zoznam DPH dokladov
  007 Zoznam DPH dokladov - úplný s dod./odb.

OBJEDNÁVKY PRIJATÉ aj VYDANÉ
- zobrazenia IBAN odberateľa / dodávateľa v editácii