8.00.955 7.6.2018
ADRESY
- rozšírenie podpory GDPR
  - história súhlasov / povolení na spracovanie osobných údajov
  - nový číselník účelov spracovanai osobných údajov

SKLADOVÉ KARTY
- nastavenie automatického preberania pomocnej MJ ( MJ2 ) z karty do skladového pohybu
- čísleník MJ2 skladovej karty
  - rozšírenie o pomocný výpočet koeficientu pre prevod medzi MJ a MJ2 ( napr. ks --> m3 / m2 )

SKLADOVÉ POHYBY
- možnosť zadať počet a cenu položky skladového pohybu v MJ2
- doplnené funkcie pre prepočet počtu a ceny MJ2 do pôvodnej MJ v ktorej je skladová karta evidovaná na sklade
8.00.954 24.5.2018
Údržba dát
Zálohovanie dát
- doplnené možnosti
  Údaje – príloha mail bez osobných údajov
  Údaje – príprava pre mail bez osobných údajov

- rozšírenie o možnosť zakódovania zálohy a exportu dát heslom

Nastavenie / Program
- doplnená voľba zakódovanie zálohy ( bez hesla, položiť otázku, automaticky s heslom )
8.00.953 16.5.2018
Agenda DPH
- výstupná zostava Zoznam DPH dokladov
  - doplnený prepočet koeficientom
8.00.952 15.5.2018
FAKTÚRY
- Ročný prevod v module Faktúr:
  - doplnená voľba Zrušiť dáta iba ukončených zákaziek
8.00.951 10.5.2018
PEŇAŽNÝ DENNÍK
- nová predloha výstupnej zostavy Hromadná tlač
  011 Pokladničný doklad v zahr.mene
8.00.950 23.4.2018
Agenda DPH
- výstupná zostava Záznamná povinnosť
  - doplnený prepočet koeficientom
- úprava prepočtu prijatých faktúr v zahraničej mene pre kurz DPH
  - Daňové priznanie DPH
  - Kontrolný výkaz DPH
  - výstupné zostavy Zoznam DPH dokladov a Záznamná povinnosť

UČTOVNÝ DENNÍK
- nová predloha výstupnej zostavy Hromadná tlač
  012 Pokladničný v zahr.mene (so zúčtovaním)

- Rozpočtové a príspevkové organizácie - pridané finančné výkazy k opatreniu č. MF/017353/2017-352 :
  - zapracované zmeny exportov :
    - finančných výkazov IUZ:  Súvaha, Výkaz ziskov a strát
    - rozpočtu na portál RISSAM
  - úprava predlohy Čerpanie rozpočtu
  - pridanie predlohy 002 Rozpočtová klasifikácia ( sumarizačná )
8.00.949 23.4.2018
Agenda DPH
- nová predloha výstupnej zostavy Záznamná povinnosť
  002 Záznamná povinnosť DPH - sumár

BANKOVÉ VÝPISY
- úhrada Ostatných pohľadávok s rovnakým VS
8.00.948 23.3.2018
Agenda DPH
- zrýchlenie prípravy dát pre výstupné zostavy Zoznam DPH dokladov a Záznamná povinnosť

FAKTÚRY PRIJATÉ
- zobrazenie dátumu daňovej povinnosti iba pre faktúru s dopočítanou DPH

Upozornenie :
------------------
Užívateľom podverzií 944 a 945 doporučujeme UPGRADE na aktuálnu verziu.
8.00.946 23.3.2018
Agenda DPH
- oprava prípravy dát pre :
  - Daňové priznanie DPH
  - Kontrolný výkaz DPH
  - výstupné zostavy Zoznam DPH dokladov a Záznamná povinnosť
8.00.945 22.3.2018
Agenda DPH
- prepracovanie prípravy dát pre :
  - Daňové priznanie DPH
  - Kontrolný výkaz DPH
  - výstupné zostavy Zoznam DPH dokladov a Záznamná povinnosť